2022-12-25 Κυριακή | Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας


2022-12-25 Κυριακή

Ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ Κόρης,

τρίβον βατὴν Πόλου τίθησιν ἡμῖν·

ὃν κατ ̓ οὐσίαν Ἶσόν τε Πατρί, καὶ βροτοῖς

δοξάζομεν.

Ευδόκησε εν τη μεγίστη φιλανθρωπία και συγκαταβάσει Του, να ενανθρωπήσει και να γεννηθεί εκ Πανάγνου Κόρης,

και έτσι κατέστησε βατή και «περπατητή» την οδό προς τον Ουρανό.

Αυτόν, λοιπόν, τον συγκαταβάντα και κενώσαντα εαυτόν Θεόν Λόγον, Τον ευγνωμονούμε, Τον ομολογούμε, Τον πιστεύουμε ότι όντως είναι Ίσος και Ομοούσιος προς τον Πατέρα και Τον δοξάζουμε..

(στο κείμενο της Ακολουθίας γράψαμε εκ λάθους «βροτοῖ»)

διορθώσατε και την επομένην, ως και εις την Απόδοσιν 31 Δεκεμβρίου.

Advertisement

Ρυθμίσεις απορρήτου

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart