மொய் வைக்கும்போது ஏன் 101, 201, 501, 1001, 5001 என ஒரு ரூபாய் சேர்த்து கொடுக்கிறார்கள்?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 Som2ny Network - Theme by WPEnjoy