ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ..!ಚೀನಾ-ಭಾರತದ ಬಲಾಬಲವೆಷ್ಟು ..?powerful country in the world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *